Όροι του ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του Προγράμματος ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση. Το ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση είναι ένα Πρόγραμμα μέσω του οποίου τα Μέλη απολαμβάνουν την επιβράβευση για τις αγορές τους, μέσω της εξαργύρωσης των πόντων που συλλέγονται σε διάφορα δώρα. Επιπλέον, δικαιούνται ειδικά προνόμια σε τρίτες επιχειρήσεις. Η υπογραφή και υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή της αίτησης ένταξης στο ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως Μέλος του εν λόγω Προγράμματος.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Εταιρεία: Η εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Πρόγραμμα: Το σχήμα ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση που παρουσιάζεται στην παρούσα.
Μέλος: Το φυσικό πρόσωπο που, αφού πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται, εγγράφεται στο Πρόγραμμα.
Συναλλαγές: Οι αγορές του πελάτη από τα φυσικά καταστήματα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.
Πόντοι: Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος από τη διενέργεια μιας υπαγόμενης Συναλλαγής ή δραστηριότητας στα πλαίσια του Προγράμματος.
Δώρα: Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν οι πόντοι των μελών.
Προμηθευτής: Οι επιχειρήσεις από τις οποίες παρέχονται τα δώρα προς την Εταιρεία πριν την απόδοση τους στο Μέλος.
Customer Care: Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας στο οποίο μπορούν να απευθύνονται τα Μέλη για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το Πρόγραμμα.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

2.1 Δικαίωμα εγγραφής Μέλους στο Πρόγραμμα έχουν μόνο οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης και τα φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
2.2 Ο πελάτης μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής του μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας epivravefsi.kafkas.gr ή της εφαρμογής ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση για κινητά iOS και android με την επιλογή Εγγραφή.
2.3 Η Εταιρεία θα ενημερώσει τον πελάτη για την έκβαση της αίτησης εγγραφής εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, χωρίς αυτό το χρονικό περιθώριο να αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας σε περιόδους αυξημένου όγκου αιτήσεων.
2.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την αίτηση του πελάτη ο οποίος δεν τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής. Αντίστοιχα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από το Πρόγραμμα του Μέλους που αθετεί τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής.
2.5 Ο αιτών λαμβάνει σε κάθε περίπτωση ενημερωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει για την ενημέρωση του αποτελέσματος της αίτησής του.
2.6 Ο αιτών θεωρείται Μέλος του Προγράμματος από τη χρονική στιγμή που λαμβάνει το μήνυμα έγκρισης της αίτησής του στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
2.7 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για κλοπή των κωδικών εισόδου και διαχείριση του προφίλ του Μέλους από τρίτο πρόσωπο. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Μέλους.
2.8 Το Μέλος έχει το δικαίωμα αίτησης σύνδεσης στο προφίλ του και άλλων νομικών προσώπων για τις οποίες λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος και για τις οποίες υπάρχει πελατειακή σχέση με την Εταιρεία. Η αίτηση θα πρέπει να γίνει στο κατάστημα εξυπηρέτησης του Μέλους.
2.9 Το Μέλος, με την εγγραφή του στο Πρόγραμμα αποδέχεται την αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας από την Εταιρεία σχετικά με το Πρόγραμμα. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής αυτής της επικοινωνίας με την επιλογή της αντίστοιχης εντολής σε κάποια από τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή μέσω επικοινωνίας του στο Customer Care.
2.10 Το Μέλος φέρει την ευθύνη της επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας του μέσω των ρυθμίσεων του προφίλ του στην ιστοσελίδα epivravefsi.kafkas.gr ή στην εφαρμογή ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας και μη επικαιροποίησης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας.
2.11 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα Μέλη τα οποία είναι ανενεργά σε επίπεδο συναλλαγών με την Εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΝΤΩΝ

3.1 Για κάθε ένα (1) ευρώ αγορών αντιστοιχεί ένας (1) πόντος. Εξαίρεση αποτελούν τα καλώδια όπου δύο (2) ευρώ αγορών αντιστοιχούν σε έναν (1) πόντο και οι ειδικές προσφορές για τις οποίες ένα (1) ευρώ αγορών αντιστοιχεί σε πολλαπλούς πόντους κατά περίπτωση.
3.2 Στις περιπτώσεις διαφορετικών προσφορών για το ίδιο υλικό, δεν ισχύουν σωρευτικά όλες οι προσφορές. Επικρατεί η προσφορά η οποία χαρακτηρίζει το υλικό καλύτερα βάσει της πιο εξειδικευμένης περιγραφής της.
3.3 Οι πόντοι υπολογίζονται σε επίπεδο υλικού και όχι τιμολογίου ή συνολικών αγορών ημέρας. Δεν υπάρχει στρογγυλοποίηση των αξιών σε ευρώ πριν τον καταλογισμό των πόντων. Ο καταλογισμός υπολογίζεται επί των ακεραίων ποσών.
3.4 Το Μέλος ενημερώνεται για τους πόντους του ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας epivravefsi.kafkas.gr ή της εφαρμογής ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση.
3.5 Οι πόντοι καταλογίζονται στο Μέλος και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση την επόμενη ημέρα. Για τα νέα Μέλη οι πόντοι προσμετρούνται από την ημερομηνία εγγραφής και έπειτα.
3.6 Οι πόντοι έχουν ισχύ 365 ημερών από την ημερομηνία καταλογισμού τους. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου οι πόντοι διαγράφονται αυτόματα.
3.7 Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου επιστροφής, οι πόντοι για τα υλικά που επιστρέφονται αφαιρούνται από το Μέλος.
3.8 Οι αγορές υλικών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (panels, inverters καθώς και τα παρελκόμενα υλικά εγκατάστασης τους) εξαιρούνται από την απόδοση πόντων στο ΚΑΥΚΑΣ Επιβράβευση.
3.9 Οι αγορές υλικών και έτοιμων ηλεκτρικών πινάκων από τις κατασκευαστικές μονάδες (ενδεικτικά υποσταθμοί, πίνακες χαμηλής τάσης, πίνακες αντιστάθμισης, πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστές, ροηφόροι αγωγοί, αλεξικέραυνα μέσης τάσης, λοιπά παρελκόμενα υλικά πινάκων μέσης τάσης), εξαιρούνται από την απόδοση πόντων στο ΚΑΥΚΑΣ Επιβράβευση.

4. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

4.1 Το Μέλος έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τους πόντους σε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα δώρα του Προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας epivravefsi.kafkas.gr ή της εφαρμογής ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση.
4.2 Για την εξαργύρωση πόντων σε κάποιο δώρο θα πρέπει οι πόντοι του Μέλους να επαρκούν σε σχέση με την αξία πόντων του δώρου και να επιλεγεί το κατάστημα παραλαβής του δώρου.
4.3 Μετά την επιλογή του δώρου, οι πόντοι αφαιρούνται άμεσα από το Μέλος παρότι δεν έχει παραλάβει ακόμα το δώρο.
4.4 Το Μέλος μπορεί να εξαργυρώνει μέχρι 3 φορές τους πόντους του σε κάθε δώρο κατά τη διάρκεια ενός έτους από την αίτηση εξαργύρωσης για το συγκεκριμένο δώρο.
4.5 Το δώρο θα παραληφθεί από το Μέλος στο κατάστημα της ΚΑΥΚΑΣ που θα επιλεγεί από το Μέλος, αφού ενημερωθεί στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει το Μέλος στο προφίλ του.
4.6 Η αποστολή του δώρου στο κατάστημα της ΚΑΥΚΑΣ υπολογίζεται σε διάστημα έως ενός (1) μήνα από την εντολή εξαργύρωσης, χωρίς να είναι δεσμευτικό αυτό το χρονικό διάστημα για την Εταιρεία.
4.7 Κατά την παραλαβή του δώρου από το κατάστημα ενδέχεται να ζητηθεί από το Μέλος η ταυτότητα και το έγγραφο εκπροσώπησης του νομικού προσώπου με το οποίο υπάρχει η πελατειακή σχέση.
4.8 Σε περίπτωση λάθους εντολής εξαργύρωσης από το Μέλος, οφείλει να επικοινωνήσει με το Customer Care προτού αποσταλεί το δώρο στο κατάστημα.
4.9 Το Μέλος δεν έχει το δικαίωμα επιστροφής του δώρου.
4.10 Στις περιπτώσεις των δώρων όπου υπάρχει βλάβη η οποία εμπίπτει στην εγγύηση καλής λειτουργίας, το Μέλος θα απευθυνθεί στην Εταιρεία για να λάβει αποδεικτικό αγοράς και στη συνέχεια να απευθυνθεί στον Προμηθευτή του δώρου.
4.11 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των δώρων που έχουν επικοινωνηθεί μέσω του έντυπου φυλλαδίου ενημερώνοντας με τις αλλαγές τα ηλεκτρονικά μέσα.
4.12 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του δώρου που έχει επιλεγεί από τον πελάτη σε περίπτωση κατάργησης του δώρου από τον προμηθευτή με δώρο αντίστοιχης αξίας και χαρακτηριστικών. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα προβαίνει στην αντικατάσταση χωρίς να δεσμεύεται να επικοινωνήσει με τον πελάτη πριν την αποστολή του νέου δώρου. Σε περίπτωση κατάργησης χωρίς αντικατάσταση, η εταιρεία θα προβαίνει στην επιστροφή των πόντων και δεσμεύεται να ενημερώνει τον πελάτη για την επιλογή άλλου δώρου.
4.13 Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας και μη επικαιροποίησής τους όπως ορίστηκε στην παράγραφο 2.10, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αποτυχία ολοκλήρωσης της εντολής εξαργύρωσης.
4.14 Οι πόντοι δεν ανταλλάσσονται ούτε μεταπωλούνται μεταξύ των μελών.
4.15 Η Εταιρεία δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι Διατηρεί τα δικαιώματα : 1) Να μην κάνει δεκτή την αίτηση εξαργύρωσης του μέλους το οποίο δεν τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής, 2) Να προχωρήσει σε διαγραφή του μέλους το οποίο δεν τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής.

5. ΠΡΟΝΟΜΙΑ


5.1 Τα προνόμια αποτελούν ειδικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία με Προμηθευτές, μέσω των οποίων τα Μέλη δικαιούνται ξεχωριστή μεταχείριση, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική ενότητα της εφαρμογής ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση.
5.2 Τα προνόμια ισχύουν για τα Μέλη τα οποία έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση.
5.3 Τα προνόμια ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τα Μέλη και δε μπορούν να μεταβιβαστούν.
5.4 Για κάθε προνόμιο ισχύουν συγκεκριμένοι όροι για τους οποίους το Μέλος χρειάζεται να ενημερωθεί μέσω της εφαρμογής.
5.5 Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τη μη τήρηση των όρων από τους Προμηθευτές. Ωστόσο, ενθαρρύνει τα Μέλη να απευθυνθούν στο Customer Care σε κάθε τέτοια περίπτωση ώστε να επιληφθεί του θέματος έως του βαθμού αρμοδιότητας της.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


6.1 Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
6.2 Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα epivravefsi.kafkas.gr και την εφαρμογή ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής εκ λόγων ανωτέρας βίας.
6.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Μέλους και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του με σχετική ανακοίνωσή μέσω της ιστοσελίδας epivravefsi.kafkas.gr ή της εφαρμογής ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Τα Μέλη του ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα epivravefsi.kafkas.gr ή την εφαρμογή ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων.
6.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης μέσω της ιστοσελίδας epivravefsi.kafkas.gr ή της εφαρμογής ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση.
6.5 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.
6.6 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων ιδιωτικότητας όπως αναγράφονται στο σχετικό έγγραφο.
6.7 Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των όρων του Προγράμματος η Εταιρεία δικαιούται να διαγράψει άμεσα το Μέλος από το Πρόγραμμα.
6.8 Οι πόντοι συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση ή ανταλλαγή απαγορεύεται ρητά. Η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ορθή χρήση του ΚΑΥΚΑΣ Επιβράβευση από το Μέλος για όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του Μέλους στο ΚΑΥΚΑΣ Επιβράβευση.

6.9 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε δημιουργία προφίλ με βάση τις αγοραστικές συνήθειες των μελών του ΚΑΥΚΑΣ επιβράβευση.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

• να τηρούν εχεμύθεια,
• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) του Ομίλου στην Δ/νση: 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου – Παιανία Αττικής Τ.Κ. 19002 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@kafkas.gr

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. με έδρα 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου Παιανία Αττικής, τηλ. 2163003333, e-mail. customercare@kafkas.gr. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

8.1 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός μέλους του Καυκάς επιβράβευση, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

8.2 Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

8.3 Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Κατά την εγγραφή σας ως μέλος στo πρόγραμμα Καυκάς επιβράβευση δημιουργείται ένας λογαριασμός μέλους που σας ζητάει να εισάγετε και αποθηκεύει τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό Τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΑΦΜ, καθώς και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter».

8.4 Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για α) τη διαχείριση του προγράμματος Καυκάς επιβράβευση, όπως την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη του αιτήματος σας, την εκτέλεση του αιτήματος σας, την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση σας, την πραγματοποίηση επιστροφών, την παροχή εγγυήσεων καθώς και τη λήξη των πόντων σας β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, γ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες.

8.5 Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Η επεξεργασία των στοιχείων αιτούντος, επικοινωνίας, αποστολής, συναλλαγών είτε γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης του Καυκάς επιβράβευση, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη. Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο απόδοσης των αντίστοιχων πόντων του προγράμματος. Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), την προώθηση προϊόντων, την έρευνα ικανοποίησης, την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ και την χρήση Cookies, το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση.

8.6 Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

8.7 Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
▪ να τηρούν εχεμύθεια,
▪ να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
▪ να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
▪ να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

8.8 Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;
Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

8.9 Πόσο κρατάμε τα Δεδομένα σας;
Κρατάμε αποθηκευμένα τα Δεδομένα που μας έχετε δώσει για όσο χρονικό διάστημα είστε μέλος του προγράμματος. Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

8.10 Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;
Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη «λίστα αποστολής newsletter», δηλαδή για όσο δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη διακοπή αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και δεν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter).

8.11 Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

8.12 Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

8.13 Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) του Ομίλου στην Δ/νση: 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου – Παιανία Αττικής Τ.Κ. 19002 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@kafkas.gr.

8.14 Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

8.15 Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) του Ομίλου στην Δ/νση: 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου – Παιανία Αττικής Τ.Κ. 19002 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@kafkas.gr.

8.16 Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Γίνεται χρήση «cookies» στην ιστοσελίδα μας www.kafkas.gr , πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

8.17 Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

8.18 Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

8.19 Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.
Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου – Παιανία Αττικής Τ.Κ. 19002, τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 3003000, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): customercare@kafkas.gr.